Regulamin - TECHNOS
       FAQ       
Zadaj pytanie
Wyszukaj produkt:
Wyszukiwarka
Kontakt z nami

 

 

TECHNOS

 

Telefon: +48 739 259 300

   

Skype: technos.online

 

 

@ sklep:  sklep@technos-online.pl

 

@ serwis: serwis@technos-online.pl

 

  

 

TechnosOnlinePL

 

 

KOD QR

 

 

Nasz profil Allegro

 

technos-online

 

Kod QR 

 

 

Opinie o nas

 

Allegro - technos-online

 

 

 

 

MIUIPolska
Forum MIUIPolska

 

 

Wysyłka towaru

  

 

DHL

 

 

Paczkomaty InPost

 

 

Newsletter

Regulamin

 

Zapoznaj się z naszym Regulaminem:


Technos-Online to sklep internetowy, dostępny w domenie technos-online.pl, prowadzony przez firmę TECHNOS z siedzibą w Poznaniu, posiadającą NIP: 7811836492, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@technos-online.pl.

1. Firma TECHNOS (zwana dalej również Sprzedającym) prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w obrębie sklepu są przyjmowane między innymi przez strony internetowe dostępne w domenie technos-online.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Technos-Online.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na Technos-Online.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z firmą TECHNOS dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownego formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których TECHNOS jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Technos-Online.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a firmą TECHNOS której przedmiotem są usługi świadczone przez Technos-Online.pl., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Technos-Online.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Technos-Online.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Technos-Online.pl są fabrycznie nowe (chyba że w danej ofercie wyraźnie zaznaczono inaczej),wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Technos-Online.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub dostarczona może być w formie papierowej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W ustalonych ze Sprzedającym przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów, po uprzednim określeniu przez Sprzedającego warunków oraz miejsca przekazania zakupionego towaru przez upoważnioną przez Sprzedającego osobę.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą TECHNOS dotycząca zakupu danego produktu w Technos-Online.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Technos-Online.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest określona przez Sprzedającego lokalizacja.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Technos-Online.pl, Technos-Online.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Technos-Online.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze (przesyłka pobraniowa). Za moment zawarcia transakcji uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym TECHNOS lub na rachunku operatora płatności (PayU). Do momentu odnotowania płatności przelewem na rachunku transakcję uznaje się za nie zawartą. W przypadku zamówienia opłacanego przelewem, jego realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku sprzedawcy. W przypadku braku zaksięgowania płatności za zamówienie w wyżej wymienionym terminie, sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na rzecz pozostałych kupujących, którzy sfinalizowali płatność swoich zamówień.

Przy wykonywaniu płatności z wykorzystaniem systemu szybkich płatności PayU, pobierana jest prowizja, wyszczególniona podczas składania zamówienia oraz bezpośrednio przed ropoczęciem płatności. Klient, dokonując płatności poprzez system PayU, potwierdza akceptację pokrycia prowizji operatora szybkich płatności.

 

Możliwe są następujące formy płatności:

• Przy odbiorze (przesyłka kurierska pobraniowa) – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu w miejscu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Technos-Online.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
• Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym TECHNOS zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można uzyskać bezpośrednio u Sprzedającego. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności są przekazywane Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Technos-Online.pl, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sprzedający informuje drogą elektroniczną. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest na witrynie Technos-Online.pl.

13. Wszystkie sprzedawane przez Sprzedającego produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją serwisową na terenie Polski, mogą posiadać również dodatkową gwarancję producenta, z której Kupujący na wyraźne życzenie może skorzystać za pośrednictwem Sprzedającego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji, który kupujący otrzymuje wraz z zamówionym towarem. W przypadku rozpoczęcia procedury gwarancyjnej Kupujący zobowiązany jest do kontaktu się z działem serwisu TECHNOS, a następnie otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu Sprzedającego oraz przebiegu procedury serwisowej.

Po zakończeniu procedury serwisowej Sprzedający dostarcza Kupującemu towar na warunkach zależnych od przebiegu procedury oraz opisanych w dokumencie gwarancyjnym produktu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Informacje na temat warunków gwarancji oraz serwisu znajdują się również na stronach sklepu Technos-Online.pl.

14. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres email: serwis@technos-online.pl.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający bez zbędnej zwłoki i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego. albo firma TECHNOS nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. TECHNOS rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.  W przypadku zakupu niekonsumenckiego Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

19. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu technos-online.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu technos-online.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

22. Sprzedający może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach technos-online.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w technos-online.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w technos-online.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z firmą TECHNOS.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez TECHNOS w ramach technos-online.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Polityka Ochrony Prywatności
1. Firma TECHNOS oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sprzedający oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności TECHNOS oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. TECHNOS oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem technos-online.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w technos-online.pl jest:
a. Firma TECHNOS- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez pozostałe kanały
b. Sklep oraz firma TECHNOS - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, firma TECHNOS. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów technos-online.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sprzedającego oraz Sklepu w zakresie technos-online.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach technos-online.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać technos-online.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w technos-online.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sprzedającego oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez firmę TECHNOS lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z technos-online.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedający lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie technos-online.pl dane personalne klientów są przetwarzane przez firmę TECHNOS.

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line są przetwarzane przez Sprzedającego.

12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie do obsługi zamówienia towaru.

13. Firma TECHNOS oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma TECHNOS lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę TECHNOS lub Sklep danych osobowych innemu niż TECHNOS lub Sklep administratorowi danych.

14. Sprzedający oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sprzedający oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma TECHNOS lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego. lub Sklepu. lub też gdy Sprzedający lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w technos-online.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

15. Dodatkowo, okazjonalnie, Sprzedający za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty technos-online.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

16. Firma TECHNOS wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

17. Firma TECHNOS stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z technos-online.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z technos-online.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, koniecznie uprzednio poinformuj nas o swojej decyzji, kontaktując się z nami mailowo na adres serwis@technos-online.pl. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz na naszych witrynach.


UWAGA!


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Facebook